Algemene Voorwaarden

1. Verantwoordelijkheid van websitebezoekers.

Beckol. heeft het materiaal, inclusief computersoftware, niet op de Website gecontroleerd en kan het niet controleren, en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door de Website te gebruiken, geeft T. Beckol niet aan of suggereert het dat het materiaal dat daar wordt geplaatst wordt onderschreven, of dat het van mening is dat dergelijk materiaal juist, nuttig of niet schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De Website kan ook materiaal bevatten dat de privacy- of publiciteitsrechten schendt, of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruiken onderhevig is aan aanvullende bepalingen of voorwaarden, al dan niet vermeld. T.Beckol wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de Website, of voor het downloaden door die bezoekers van inhoud die daar wordt geplaatst.

2. Inhoud die op andere websites is geplaatst.

We hebben niet alle materialen, inclusief computersoftware, die beschikbaar zijn gesteld via de websites en webpagina’s waarop Indigobrein.nl-koppelingen beschikbaar zijn, en die verwijzen naar IndigoBrein.nl, gecontroleerd en kunnen deze niet beoordelen. T. Beckol heeft geen zeggenschap over die websites en webpagina’s die niet van indigobrein.nl zijn en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. T. Beckol wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van deze website.

3. Auteursrechtinbreuk.

Aangezien T. Beckol anderen vraagt ​​om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar wordt gelinkt door indigobrein.nl in strijd is met uw auteursrecht, wordt u aangemaand T Beckol te informeren. Hij zal reageren op alle dergelijke kennisgevingen, inclusief, indien nodig of gepast, door het inbreuk makende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreuk makende materiaal uit te schakelen. In het geval van een bezoeker die inbreuk maakt of herhaaldelijk inbreuk pleegt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van T. Beckol of anderen, kan T. Beckol naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de Website beëindigen of weigeren. In het geval van een dergelijke beëindiging is T. Beckol. niet verplicht om de eerder betaalde terug te geven.

4. Correcties, suggesties en klachten.

We verwelkomen opmerkingen en suggesties, evenals klachten over fouten op de website die een correctie rechtvaardigen. Opmerkingen en suggesties, evenals klachten over fouten, kunnen aan ons doorgegeven worden door op onze contact details te klikken.

5. Veranderingen.

T. Beckol behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Overeenkomst houdt acceptatie van die wijzigingen in. TF Content, Inc. kan in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

6. Beëindiging.

T. Beckol kan uw toegang tot de hele of een gedeelte van de website te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, en dit onmiddellijk van kracht. Als u deze Overeenkomst wilt beëindigen, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruik van de Website. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

7. Vrijwaring van garanties.

De website wordt aangeboden “in de huidige staat”. T. Beckol en haar leveranciers en licentiegevers aanvaarden hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch geeft T. Beckol haar leveranciers en licentiegevers, enige garantie dat de Website foutvrij zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. Als je dit echt leest, is dit een traktatie. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en risico’s de website downloadt of anderszins verkrijgt via de website.

8. Beperking van aansprakelijkheid.

In geen enkel geval zal T. Beckol. of haar leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst krachtens een contract, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) elke speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de kosten van aanbestedingen of vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die de vergoedingen overschrijden die u aan T. Beckol. uit hoofde van deze overeenkomst hebt betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. T. Beckol. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vertragingen als gevolg van zaken waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

9. Algemene vertegenwoordiging en garantie.

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Website in strikte overeenstemming zal zijn met het Privacybeleid van T. Beckol, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of voorschriften in uw land , staat, stad of ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verzending van technische gegevens.

10. Vrijwaring.

U stemt ermee in om T. Beckol, haar contractanten en haar licentiegevers, en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en voor alle claims en onkosten, inclusief honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uit schending van deze Overeenkomst.

Togar Beckol

Togar Beckol (Oprichter IndigoBrein)

Togar heeft Indigo Brein opgericht om mensen te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om henzelf én de wereld te verbeteren. Via Indigo Brein brengt Togar een gemeenschap van geïnspireerde, actiegerichte ondernemers en doeners samen met de meest succesvolle mensen in Nederland.

Ontmoet onze gasten